Ubezpieczenia finansowe i gwarancje

Prowadzenie firmy wiąże się z odpowiedzialnością, a czasem ryzykiem. Dlatego wspieramy Cię w biznesie i zapewniamy bezpieczeństwo finansowe Tobie i Twoim kontrahentom.

Gwarancja dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
  • innych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, np.: fundacji, stowarzyszeń, szkół oraz innych placówek oświatowych.

Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego, wypłacimy mu pieniądze. W takim przypadku będziesz miał obowiązek nam je zwrócić.

Jakie gwarancje ubezpieczeniowe oferujemy

Prowadzisz firmę i chcesz być wiarygodnym partnerem w interesach? Zależy Ci, aby instytucja lub przedsiębiorstwo, które zamawiają Twoje usługi lub towary, były pewne, że masz stabilną sytuację finansową i wykonasz kontrakt należycie? Wybierz naszą gwarancję ubezpieczeniową. Masz do wyboru:

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Bierzesz udział w przetargu? Naszą gwarancję zastosujesz w każdym przetargu. Udzielamy jej dla zamówień organizowanych na podstawie umowy o zamówieniach publicznych oraz pozaustawowych.

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, np. z inwestorami lub dostawcami? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość realizacji różnych kontraktów i jednocześnie zabezpiecza interesy Twoich kontrahentów.

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia właściwego usunięcia wad lub usterek? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia długich okresów rękojmi i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. 

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia różnych kontraktów i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. 

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Pobrałeś od kontrahenta zaliczkę na realizację umowy? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo nie musisz angażować własnych środków i pozyskiwać kredytów w bankach na finansowanie realizowanych przez Twoją firmę umów. 

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, odmówił zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy doszło do niewykonania umowy.

 

Centrum Ubezpieczeń