Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym.

Dodatkowo ochroną objęte są:

 • niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
 • koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
 • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika może być również rozszerzona o:

 • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR
 • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych
 • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju
 • szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym.

Dodatkowo ochrona obejmuje:

 • niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
 • koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
 • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania

 

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu międzynarodowym może być również rozszerzona o:

 • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR
 • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych
 • szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 • szkody powstałe w przesyłkach przewożonych na terenie krajów takich jak Rosja, Ukraina, itp.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.

Zakresem ubezpieczenia objęte są czynności związane ze spedycją towaru:

 • składowanie towaru (nie dłużej niż 30 dni)
 • pakowanie i przepakowywanie towaru
 • kontrola ilościowa i wagowa towaru
 • kontrola stanu przesyłki
 • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru
 • odprawa celna towaru
 • załadunek i wyładunek towaru

 

Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy najlepsze warunki ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego

Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Wiener udziela ochrony ubezpieczeniowej, na wypadek zaistnienia po stronie w/w Klienta zobowiązania do świadczenia pieniężnego pozostającego w związku z jego działalnością jako przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, w myśl obowiązujących przepisów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są takie wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyna oraz występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie płatnicze oraz zgłoszenie tego faktu nastąpiły w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Sumę gwarancyjną ustala się zgodnie z wymogami przepisu artykułu 7 ust. 1 Rozporządzenia:
dla jednego pojazdu silnikowego (lub zestawu pojazdów) suma gwarancyjna wynosi 9.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego;
dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów suma gwarancyjna wynosi 5.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona jak w punkcie poprzedzającym.
Suma gwarancyjna stanowi sumę kwot, wymienionych wyżej.
Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie wniosku Ubezpieczającego (tu link do pobrania wniosku).

Centrum Ubezpieczeń